Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep internetowy „MaMati” działający pod adresem http://MaMati.pl/ (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Monikę Górka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „MaMati” Monika Górka, adres: Kościelna 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną do   Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5771891548, REGON 381411676, zwany dalej MaMati.pl.
Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez MaMati.pl – w siedzibie rejestracji Firmy.
1.2
Wskazane poniżej pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy dokument,
Sprzedawca - Monika Górka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  „MaMati” Monika Górka,
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca za pośrednictwem strony Sklepu umowę sprzedaży lub zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,
Konto Klienta -  indywidualna przestrzeń na serwerze Sklepu przydzielona do Klienta, tworzona w wyniku rejestracji Klienta, do której dostęp możliwy jest po podaniu loginu i hasła,
Informacje handlowe – informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2014 poz. 1422 t.j. z późniejszymi zmianami).
1.3.Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: mamati@mamati.pl, telefonicznie: 502-349-999 (numer telefonu komórkowego, opłaty według taryfy operatora, z usług którego korzysta Klient), jak również drogą pisemną (adres: MaMati Monika Górka, Kościelna 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice).
1.4.
Niniejszy Regulamin określa m.in.:
a. zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
b. zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług (usługi świadczone drogą elektroniczną).
1.5.Niniejszy Regulamin jest prezentowany na stronie Sklepu. Regulamin może być nieodpłatnie dostarczony Klientowi (drogą elektroniczną) w przypadku zgłoszenia przez niego takiego żądania. Regulamin może być przez Klienta pobrany samodzielnie ze strony Sklepu.
1.6.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
1.7. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :
posiadanie dostępu do Internetu;
posiadanie aktywnego adresu e-mail;
zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
włączona obsługa javascript;
zainstalowanie wtyczki Flash Player;
akceptacja plików cookies.
1.8. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
1.9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
1.10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.
1.11. Osoba korzystająca ze strony Sklepu jest zobowiązana do  zapoznanie się z Regulaminem.
1.12. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad.

II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)
2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych w formularzu zamówienia.
2.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:
dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier, Poczta Polska);
wyboru sposób płatności (przelew online poprzez platformę Przelewy24, przelew zwykły, przesyłka pobraniową);
dodania kodu rabatowego.
2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
2.5. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie 5-7 dni roboczych Sklepu (dni robocze od poniedziałku do piątku), przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.
2.6 Zakupiony towar wysyłany jest w kopertach lub kartonikach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.
2.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.
2.8. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
2.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis Przelewy24) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia będzie uprawniać Sprzedawcę do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.
2.10. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych Sklepu tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2.11. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres e-mail.
2.12. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 7 dni roboczych Sklepu (dni robocze od poniedziałku do piątku), a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.
2.13. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy.
III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI
3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej walucie.
3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
3.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką Poczty Polskiej, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez Pocztę Polską S.A.
3.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.
3.7. Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.
IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI
4.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:
4.1.1. osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia za pobraniem lub w momencie odbierania towaru w paczkomacie InPost; 
4.1.2. on-line za pomocą Sklepu Przelewy24; 
4.1.2. przelewem na podane konto Sklepu.

4.3. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
V. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
5.1 Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w punkcie 5.3. (koszty zwrotu) oraz w punkcie 5.4. zdanie drugie. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.
5.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, którzy zapewnia dojście oświadczenia do Sprzedawcy np. drogą pisemną na adres: „MaMati” Monika Górka, Kościelna 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice lub drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: mamati@mamati.pl. Klient może wykorzystać wzór odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle do Klienta na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 14 dni. Termin liczony jest:

a) w przypadku umowy sprzedaży – od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecia inną niż przewoźnik,
b) w przypadku umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu produktów, które są dostarczane osobno – od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego produktu objętego umową sprzedaży,
c) w przypadku umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności produktów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej partii lub części,
d) przypadku umów o świadczenie usług - od dnia zawarcia umowy.
5.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
5.4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży produktów Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
5.6 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
a.której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5.9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5.10.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zgodnie z zasadami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego,  w tym z tytułu niezgodności towaru z umową.
5.11. Klient wnoszący reklamację powinien ją wnieść w sposób, który zapewni dojście reklamacji do Sprzedawcy np. drogą pisemną na adres: „MaMati” Monika Górka, Kościelna 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice lub drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: mamati@mamati.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1) imię, nazwisko adres zamieszkania Klienta, 2) opis przyczyny zgłoszenia reklamacji, 3) żądanie Klienta, 4) datę, 5) podpis Klienta (dotyczy to reklamacji składanej w formie pisemnej). Klient może wykorzystać wzór, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. W przypadku, gdy z uwagi na żądania klienta celowym będzie odesłanie towaru (np. w celu jego zbadania lub w przypadku żądania wymiany lub naprawy) Klient przesyła do Sprzedawcy towar na koszt Sprzedawcy.
5.12. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5.13. Dane Sprzedawcy do składania reklamacji i wysyłki produktów: mamati@mamati.pl, MaMati Monika Górka, Kościelna 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
5.14. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą przez stały sąd polubowny - na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018 poz. 1930 t.j. z późn. zm.)  - sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej.
b. Konsument – jeżeli przemawia za tym charakter sprawy - może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o podjęcie działań w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Wojewódzki inspektor działa w takim przypadku na podstawie art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej oraz przepisów ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
c. Konsument może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu przez inny niż wymieniony w punkcie 2 powyżej podmiot uprawniony do rozstrzygania sporów konsumenckich, jeżeli charakter sporu wskazuje, że kompetentny w sprawie jest ten organ uprawniony. Rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej tego urzędu.
Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia. Powyższe postanowienia nie oznaczają, iż Sprzedawca w niniejszym Regulaminie wyraża zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają na celu poinformowanie o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu.

5.15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
VI ZWROTY NALEŻNOŚCI
6.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:
6.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 
6.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; 
6.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy; 
6.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

6.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:
6.2.1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 
6.2.2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.
VII USŁUGA NEWSLETTER ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
7.1.Za pośrednictwem strony Sklepu Sprzedawca świadczy następujące usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną): usługę założenia i prowadzenia Konta Klienta, usługę Newsletter, usługę umożliwienia przesyłania zamówień drogą elektroniczną,  jak również umożliwia Klientowi korzystanie z pozostałych funkcjonalności strony Sklepu.
7.2.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
7.3.Usługa Newsletter jest usługą nieodpłatną. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy o usługę Newslettera dochodzi w momencie otworzenia linku aktywacyjnego/potwierdzającego, wysłanego na adres Klienta. Niedozwolone jest podawanie adresu poczty  elektronicznej, który  nie  należy  do  podmiotu/osoby zamawiającego/zamawiającej tę usługę.  Do złożenia zamówienia na usługę Newsletter konieczna jest akceptacja Regulaminu.
7.4.Sprzedzwca może wypowiedzieć umowę o usługę Newsletter z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia przesyłając oświadczenie na adres e-mail Klienta. Wypowiedzenie może nastąpić w szczególności w przypadkach zmiany profilu działalności, zaprzestania świadczenia usługi Newsletter, zakończenia prowadzenia działalności.
7.5.Konto Klienta umożliwia składanie zamówień w Sklepie internetowym z poziomu Konta Klienta, bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych Klienta, jak również możliwość korzystania ze specjalnych ofert zarówno promocyjnych jaki i wyprzedażowych. Umowa o prowadzenie Konta Klienta ma nieodpłatny charakter. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W celu zawarcia umowy o prowadzenie Konta Klienta należy w formularzu zamówienia produktu wypełnić pola dotyczące loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Dla założenia Konta Klienta wymagana jest akceptacja Regulaminu. Do zawarcia umowy o prowadzenie Konta Klienta dochodzi z momentem przesłania do Sprzedawcy formularza zamówienia.
7.6.Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadkach zmiany profilu działalności, zakończenia prowadzenia działalności, zmiany funkcjonalności strony Sklepu. Wypowiedzenie może nastąpić przez przesłanie oświadczenia do Klienta w formie pisemnej lub drogą wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta.
7.7.Klient może wypowiedzieć umowę o usługę Newsletter lub usługę o prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie Klienta dotyczące wypowiedzenia umowy może nastąpić w każdej formie, która zapewni dojście oświadczenia do Sprzedawcy np. drogą mailową na adres:
mamati@mamati.pl. W przypadku Newslettera Klient ma ponadto możliwość rezygnacji z usługi przez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości Newsletter. Klient będący Konsumentem ma ponadto możliwość odstąpienia od umowy o usługę Newsletter lub usługę o prowadzenie Konta Klienta, zgodnie z informacjami zawartymi w części V Regulaminu.
7.8.
Klient może składać reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Złożenie reklamacji może nastąpić w każdej formie, która zapewni jej dojście do Sprzedawcy np. drogą pisemną na adres: „MaMati” Monika Górka, Kościelna 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice lub drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: mamati@mamati.pl. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje dane identyfikujące (co najmniej imię i nazwisko lub firmę) oraz dane kontaktowe (adres lub adres e-mail, na który ma nastąpić przesłanie odpowiedzi na reklamację), jak również opisać przyczynę złożenia reklamacji.  Administrator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez przesłanie informacji na adres Klienta lub adres poczty elektronicznej - w zależności od wyboru Klienta, sposobu złożenia reklamacji przez Klienta lub w inny uzgodniony przez Sprzedawcę i Klienta sposób.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. Sprzedawca mając na uwadze zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w związku ze świadczonymi za pośrednictwem strony Sklepu usługami zaleca Klientom korzystanie wyłącznie z urządzeń, na których zainstalowane zostało oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie typu antymalware, antyspyware oraz firewall oraz inne służące bezpieczeństwu użytkownikom sieci Internet. Zalecane jest systematyczne aktualizowanie ww. oprogramowania.
8.4. Sprzedawca informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
8.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej lub podlegać ochronie prawnoautorskiej.
8.6. Sprzedawca zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim.
8.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
8.8. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Strony, zmian zasad działania  Sklepu, zmiany modelu lub zakresu działania Sprzedawcy, zmiany świadczonych usług, przy czym zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawartych  przed zmianą Regulaminu. W przypadku umów o charakterze ciągłym  (umowa o usługę Newsletter, umowa o prowadzenie Konta Klienta) Klient będzie związany zmienionym Regulaminem, jeżeli w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy lub też jeżeli w tym terminie złoży oświadczenie, iż akceptuje zmiany Regulaminu.  O każdej zmianie Regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Sklepu lub osoby, które zapisały się do Newslettera Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji/zapisu do Newslettera.
8.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 z późn. zm.).
8.10 Wszelkie niezbędne informacje związane z szeroko pojęta obsługą Klienta można uzyskać pod numerem telefonu 502349999, mailowo – wysyłając pytanie na adres mamati@mamati.pl lub osobiście w siedzibie firmy pod adresem Kościelna 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
8.11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 1.10.2018 r.


Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), MaMati.pl niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny. Więcej  TUTAJ

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

……………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

(adres osoby składającej pismo)

MaMati Monika Górka,

Kościelna 28,               

43-502  Czechowice-Dziedzice

NIP: 5771891548

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

1.Data zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług) ……………………

Data odbioru (w przypadku umów sprzedaży) ………………………………….

 

2. Przedmiot umowy

……………………………

 

Podpis konsumenta

Data: ………………………….

 

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

MaMati Monika Górka,

Kościelna 28,

43-502  Czechowice-Dziedzice

NIP: 5771891548

 

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Opis żądania*:

1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;

2. wnoszę o usunięcia wady;

3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;

4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

 

……………………………

Podpis konsumenta

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.

 Działalność gospodarcza została utworzona w ramach projektu "Wsparcie Przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.